பாரி­ச­வாத பாதிப்­பு : காந்த மணி­களை குருதிச் சுற்­றோட்­டத்தில் உட்­செ­லுத்தி புரட்­சி­கர சிகிச்சை

பாரி­ச­வாத பாதிப்atherosclerosic­புக்­குள்­ளா­ன­வர்­களின் குரு­தியில் நுண்­ணிய காந்த மணி­களை உட்­செ­லுத்தி விரை­வாக குண­ம­டையச் செய்யும் புதிய புரட்­சி­கர சிகிச்சை முறை­மை­யொன்றை சர்­வ­தேச மருத்­துவ ஆய்­வா­ளர்கள் குழு­வொன்று கண்­டு­பி­டித்­துள்­ளது.

மேற்­படி ஆய்­வா­னது பிரித்­தா­னிய பல்­க­லைக்­க­ழக மருத்­து­வ­ம­னையைச் சேர்ந்த மருத்­துவ நிபு­ணர்கள் தலை­மை­யி­லான குழு­வி­னரால் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது.

இந்த ஆய்வின் முடி­வுகள் அமெ­ரிக்க பாரி­ச­வாத சங்க மாநாட்டில் சமர்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

உல­க­மெங்கும் பாரி­ச­வா­தத்தால் பெரு­ம­ள­வானோர் பாதிக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றனர். பிரித்­தா­னி­யாவில் மட்டும் ஒவ்­வொரு வரு­டமும் 152,000 பேர் பாரி­ச­வா­தத்தால் பாதிக்­கப்­பட்டு வரு­வ­தாக கூறப்­ப­டு­கி­றது.

பாரி­ச­வாத பாதிப்­புக்­குள்­ளா­னவர்­களில் ஐந்தில் ஒரு­வ­ருக்கு மூளைக்­கான குருதிச் சுற்­றோட்­டத்தில் குருதி உறைந்து கட்­டி­ப­டு­வ­தா­லேயே அந்தப் பாதிப்பு ஏற்­ப­டு­கி­றது.

அந்த மோச­மான நிலை­மையால் பாதிக்­கப்­பட்டு உயிர் தப்­பு­ப­வர்­களில் அரைப் பங்­கினர் உடல் செய­லி­ழப்­புக்­குள்­ளா­கின்­றனர்.

குருதிச் சுற்­றோட்­டத்தில் ஏற்­படும் குருதிக் கட்­டி­களை உடைக்க எவ்­வ­ளவு நேரம் செல்­கி­றது என்­பதில் அதனால் ஏற்­படும் பாதிப்பு தங்­கி­யுள்­ளது. குருதிக் கட்­டி­களை உடைக்க அதிக நேரம் செல்லும் போது அதனால் ஏற்­படும் பாதிப்பும் பார­தூ­ர­மாக அமையும்.

இந்­நி­லையில் குருதிக் குழாய்க்குள் உட்­செ­லுத்­தப்­படும் மேற்­படி காந்த மணிகள், குருதிக் கட்­டி­களை உடைப்­ப­தற்கு பிர­யோ­கிக்­கப்­படும் மருந்து உடல் முழு­வதும் விரை­வாக கடத்­தப்­பட்டு குருதிக் கட்­டி­களை துரி­த­மாக சென்றடைய வழி­வகை செய்­வ­தாக பிரித்­தா­னிய பல்­கலைக்­க­ழக மருத்­து­வ­ம­னையின் நரம்­பியல் நிபு­ணரும் பாரி­ச­வாத சிகிச்சை நிபு­ண­ரு­மான மருத்­துவ கலா­நிதி றிச்சர்ட் பெரி தெரிவித்தார்.

பாரி­ச­வாத பாதிப்பு ஏற்­பட்டு 3 மணித்­தி­யா­லங்­க­ளுக்குள் சிகிச்சை அளிக்­கப்­படும் நோயா­ளி­களில் 33 சத­வீ­த­மா­னோ­ருக்கு அந்தப் பாதிப்பால் குறிப்­பி­டத்­தக்க உடல் செய­லி­ழப்பு எதுவும் ஏற்­ப­டு­வ­தில்லை என மருத்­துவ ஆய்­வுகள் கூறு­கின்­றன.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button